English
Slovenčina

Vážení poľovnícki priatelia, milé poľovníčky, ctení poľovníci!

Poľovníctvo je súčasťou kultúrneho dedičstva národa, prostriedkom tvorby a ochrany prírodného prostredia a významným nástrojom rozvoja vidieka.

Možno aj preto sa zachovanie moderného poľovníctva na trvalo udržateľných, medzinárodne akceptovaných a pre laickú verejnosť zrozumiteľných princípoch  dnes, na prahu tretieho tisícročia, stáva v dôsledku významných zmien v právnych, vlastníckych a spoločenských vzťahoch prioritou takmer všetkých poľovníckych organizácií a inštitúcií v Európe i na svete.

Udržať poľovníctvo ako súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov v čoraz viac urbanizovanej krajine predpokladá poľovnú zver nielen cieľavedome chovať, ale aj primeranou intenzitou, v súlade s legislatívnymi predpismi a etickými zásadami cieľavedome loviť.

Donedávna na Slovensku realizovaná prax, keď sa v rámci ľudového poľovníctva realizoval lov v prevažnej miere členmi poľovníckych združení a poplatkový lov bol takmer výlučne doménou štátnych organizácií lesného hospodárstva, sa v súčasnosti mení z viacerých dôvodov. Napriek rastúcim nákladom výkonu práva poľovníctva neustále rastie počet držiteľov poľovných lístkov, výmera poľovných pozemkov je však nemenná, či v dôsledku urbanizácie skôr klesajúca. Preto žiaľ, rastie aj početnosť tých, ktorým sa nedarí stať sa členmi poľovníckych organizácií obhospodarujúcich konkrétny poľovný revír napriek tomu, že by im ich spoločenský status umožnil investovať do jeho rozvoja.

Pre túto skupinu poľovníkov je riešením aktívny poľovnícky turizmus, to znamená hľadanie nezabudnuteľných poľovníckych zážitkov v rôznych zahraničných destináciách a tuzemských poľovných revíroch.

Naša spoločnosť Cash4Hunt

prichádza s kreatívnym riešením pre moderného poľovníka. Prostredníctvom nášho portálu si môžete kedykoľvek plánovať svoje vychádzky do prírody za účelom lovu do krásnych poľovných revírov, ktorých užívatelia ponúkajú poplatkový lov rôznych druhov poľovnej zveri. Aktívnym vstupom do našej databázy sa stávate súčasťou korektného, veľmi transparentného, požiadavkám doby vyhovujúceho flexibilného systému plánovania Vašich voľných chvíľ, poľovníckych predsavzatí i  loveckých cieľov.

Dovoľte mi, vážení priatelia, aby som vyslovil presvedčenie, že Cash4Hunt sa stane Vašim poľovníckym kolegom i spoločníkom, zodpovedným poradcom i manažérom Vašich voľných chvíľ v lone prekrásnej prírody!

S úctou a úprimným Lovu zdar!